حکیمه سعادتی

استادیار گروه فیزیولوژی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: h.saadati@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل